از بحران پیروزی بسازیم

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

از بحران پیروزی بسازیم
۱۱ شهریور ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته از ایران به دستم رسیده که با اعداد و ارقام و آمار دقیق، پیشنهاد می‌دهد و تحلیل می‌کند که چطور میتوان از بحران اقتصادی جاری، یک فرصت شغلی خوب ساخت!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه