جدول تاریخ تطبیقی

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

جدول تاریخ تطبیقی
۱۱ آذر ۱۳۹۷

این هفته در برنامه پیشنهاد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای مطالعه‌ هدفمند تاریخ و یادگیری وقایع تاریخی به صورت تطبیقی از چه روشی استفاده کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه