Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

جهان هنرمندان
۳۱ تیر ۱۳۹۷

مخاطب اصلی پیشنهاد این هفته، مادران و پدرانی هستند که فرزندانشان به مدرسه می‌روند. برنامه‌ این هفته به این والدین عزیز پیشنهاد می‌کند که فرزندان خود را، به جای دکتر و مهندس و … هنرمند بار بیاورند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه