همکاری و وحدت

Program Picture

دنیای زیبای ما

همکاری و وحدت
۲۱ فروردین ۱۳۹۹

ما انسان‌ها با همکاری با یکدیگر، با وحدت و کمک کردن می‌توانیم به اهداف بزرگمان برسیم و اطفال با یادگیری این مساله می‌توانند برای اصلی‌ترین هدف ما، یعنی وحدت عالم انسانی تلاش کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه