شعر – بازگشت

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

شعر – بازگشت
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

مثنوی «بازگشت» سروده­ محمّد کاظم کاظمی (شاعر افغان ساکن مشهد) و پاسخ محمّدعلی بهمنی به آن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه