دلیل اصلی مهاجرت از ایران

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دلیل اصلی مهاجرت از ایران
۳۰ دی ۱۳۹۵

«استهلاک تدریجی انسان در ایران». این یادداشت تند و تیز اما تفکربرانگیز تعدادی از رفتارهای ناهنجار رایج در جامعه­ ایران را که به زعم نویسنده باعث استهلاک تدریجی انسان می‌شود، فهرست کرده مخاطب را به تفکر وامی‌دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه