Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

برگ اضافی
۰۹ مهر ۱۳۹۴

یادداشت “هامبورگ: بچّه‌های خیابان پشتی” که یکی از یادداشت‌های کتاب “برگ اضافی” نوشته منصور ضابطیان است. نویسنده در این کتاب مشاهدات خود را از شهرهای مختلف جهان به صورت یادداشت‌هایی پراکنده جمع‌آوری کرده که در این یادداشت به انتقام پناهجویان افغان از بدرفتاری تاریخی ایرانی‌ها آن هم در کشوری دیگر می‌پردازد!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه