گیلتی پلژر – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

گیلتی پلژر – بخش ۲
۲۴ مرداد ۱۳۹۸

در ادامه‌ نقطه‌ سرخط هفته‌ پیش، باز به موضوع «گیلتی پلژر» می‌پردازیم و در نهایت از زاویه‌ای جدید به آن نگاه می‎کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه