مسئله‌ فقر

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مسئله‌ فقر
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

نقطه‌ سرخط این هفته را با یادداشتی از مهدی یزدانی‌ خرم شروع می‌کنیم درباره‌ «فقر» و در ادامه نیم‌نگاهی می‌اندازیم به دیدگاه دیانت بهائی به مسئله‌ فقر، جایگاه فقرا در جامعه، و تعلیم مهم تعدیل معیشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه