اسباب اختلاف / تحرّی حقیقت

Program Picture

مروری بر تعالیم بهائی

اسباب اختلاف / تحرّی حقیقت
۲۵ شهریور ۱۳۹۶

ریاض الفت سرچشمه‌های اختلاف از دیدگاه آئین بهائی را معرفی می‌کند و نیز درباره‌ تعلیم تحرّی حقیقت صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه