حقیقت و میزان ادراک

Program Picture

مروری بر تعالیم بهائی

حقیقت و میزان ادراک
۱۳ آبان ۱۳۹۶

در این برنامه‌ نظرگاه آیین بهائی درباره‌ مفهوم حقیقت و میزان ادراک افراد، در زمان و مکان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه