ادامه‌ مفهوم الوهیّت و چگونگی ارتباط عالم حق با خلق

Program Picture

مروری بر تعالیم بهائی

ادامه‌ مفهوم الوهیّت و چگونگی ارتباط عالم حق با خلق
۲۷ آبان ۱۳۹۶

ریاض الفت عوالم سه‌گانه‌ حق و امر و خلق را توضیح می‌دهد و ارتباط آن‌ها را با هم روشن می‌سازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه