قربیّت و قربیّت الهیّه

Program Picture

مروری بر تعالیم بهائی

قربیّت و قربیّت الهیّه
۱۵ مهر ۱۳۹۶

مفهوم قربیّت و قربیّت الهیّه از دیدگاه دیانت بهائی و حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه