Program Picture

لفظ و معنا

ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۵

ایران از نگاه ایرانیان. ایران از نگاه حکومت. ایران از نگاه کشورهای دیگر و ایران از نگاه بهائیان در این آخرین قسمت از برنامه لفظ و معنا. برای بار آخر با استاد بهرام فرید و رامان شکیب همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه