دیدگاه‌های متفاوت در تربیت نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

دیدگاه‌های متفاوت در تربیت نوجوانان
۱۰ مهر ۱۴۰۱

دوران نوجوانی از مراحل بسیار مهم تحول شخصیت به شمار می‌رود که از دیرباز محور توجه علوم تربیتی، دینی، روان‌شناسی و … قرار داشته است. امروزه نظریه‌ها و نگرش‌های مختلفی وجود دارد که نوجوان را از زوایای مختلف بررسی می‌کند، ولی نظریه واحد و جامعی که فرایند رشد را در دوران نوجوانی تبیین کند وجود ندارد. حال تکلیف والدین، همراهان و مربیان نوجوان با این همه نظریه مختلف چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه