مقابله با تاثیرات اتفاقات اجتماعی در تربیت نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

مقابله با تاثیرات اتفاقات اجتماعی در تربیت نوجوانان
۲۰ آذر ۱۴۰۱

نوجوانان به طور روزانه با نگرانی‌های حاصل از چالش‌ها در محیط بیرونی و اجتماعی رو به رو هستند. چالش‌های نوجوانان ممکن است در این دوران اصلا شبیه به یکدیگر نباشند و با توجه به شرایط زندگی و محیطی که نوجوان در آن قرار دارد، چالش‌های اجتماعی به صورتی متفاوت در وی بروز کند و حتی در برخی از آن‌ها باعث کسب تجربه بیشتر و موفقیت شده و در برخی دیگر عامل شکست و تاثیرات منفی روی آنها گردد. مانند اثرات مثبت و منفی مشارکت و همراهی در یک فرآیند اجتماعی مثل نافرمانی مدنی‌ای که متاثر از حس عدالت‌خواهی باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه