Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

سرور و شادی
۲۳ تیر ۱۴۰۰

(شادی به ما بال می‌دهد، بال پرواز) 2

وقتی شادیم قوی تریم، وقتی شادیم خردمند

وقتی شادیم روشن‌تریم، حالا بزن یه لبخند

(شادی به ما بال می‌دهد، بال پرواز) 2

اما هنگام اندوه، هنگام اندوه، ضعیفیم و ناتوان

بینش ما تار و سیاه، افکار ما خوار و تباه

(شادی به ما بال می‌دهد، بال پرواز) 2

وقتی شادیم قوی تریم، وقتی شادیم خردمند

وقتی شادیم روشن‌تریم، حالا بزن یه لبخند

news letter image

ثبت نام در خبرنامه