راه‌ها و بیراهه‌های کسب ثروت، مکتب ماتریالیسم

Program Picture

سربلندی ایران

راه‌ها و بیراهه‌های کسب ثروت، مکتب ماتریالیسم
۱۱ بهمن ۱۴۰۰

پرتو: از تساوی حقوق زن و مرد، رفع تعصبات، از استقامت در مقابل ستم و در عین حال سازندگی که بهش می‌گیم استقامت سازنده، از امید و اطمینان به آینده ایران و از نقش مهمی که خانواده میتونه تو تغییر و اصلاح جامعه و آموزش همه این چیزایی که گفتیم داشته باشه و از عدالت و ثروت گفتیم. سمیه: اما بحث مون درباره عدالت و ثروت هنوز تموم نشده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه