Program Picture

داستان ما

داستان اعظم
۱۸ بهمن ۱۳۹۹

اعظم جوانی بسیار آرام و در عین حال شاد و مسرور هست. او تشنه آموختن و یادگیری است و با توجه به تمام محدودیت‌ها که به خاطر باور و اعتقادش به دیانت بهائی متحمل شده، توانسته هم از لحاظ علمی پیشرفت کند و هم برای جامعه پیرامونش فرد موثری باشد. اعظم در کنار تمام روزمرگی‌ها در دوره‌های توان‌دهی نوجوانان نیز خدمت و فعالیت دارد و با عشق و محبت به آن‌ها کمک می‌کند تا به رشد فضائل روحانی‌شان بپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه