قسمت ۷۸ – فقره‌ هفتادم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۷۸ – فقره‌ هفتادم کلمات مکنونه فارسی
۰۶ تیر ۱۴۰۰

ای پسر عیش

خوش ساحتی است ساحت هستی اگر اندرآیی و نیکو بساطی است بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی و ملیح است نشاط مستی اگر ساغر معانی از ید غلام الهی بیاشامی. اگر به این مراتب فائز شوی، از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ گردی.

فقره‌ هفتادم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه