قسمت ۷۲ – فقره‌ شصت و پنجم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۷۲ – فقره‌ شصت و پنجم کلمات مکنونه فارسی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ای عاصیان

بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبیل‌های مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی‌باک می‌رانید. گویا مرا غافل شمرده‌اید و یا بی خبر انگاشته‌اید.

فقره‌ شصت و پنجم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه