اتهام جاسوسی اسرائیل به بهائیان

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

اتهام جاسوسی اسرائیل به بهائیان
۰۱ تیر ۱۳۹۹

خیلی می‌خوانم که شما بهائیان را وابسته و جاسوس اسرائیل می‌دانند. چرا؟ این باور بر چه اساسی شکل گرفته است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه