Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

صدق و راستی
۰۹ تیر ۱۴۰۰

وقتی همیشه حرف ما جز راستی چیزی نبود

هستیم شاد و مطمئن، با هم بخوانیم این سرود

داند خدا راز نهان، هر چیز پیش او عیان

با راستی صدق و صفا، راضی شود از ما خدا

راه فضائل باز شد، چون راستی آغاز شد

هر کس که باشد راستگو، دارند اطمینان به او

با راستی در زندگی، بی ترس و بی شرمندگی

آریم دل‌ها را به دست، چون اعتماد و عشق هست

داند خدا راز نهان، هر چیز پیش او عیان

با راستی صدق و صفا، راضی شود از ما خدا

راه فضائل باز شد، چون راستی آغاز شد

هر کس که باشد راستگو، دارند اطمینان به او

صدق و راستی اساس جمیع فضائل انسانی است …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه