Program Picture

پاراگراف

تحری حقیقت
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

قبل‌ترها، مطمئن بودیم که مرکز جهان ماییم و همه به دور ما می‌گردند. یکی دو نفری که دلشان نمی‌خواست این سخن را از پدر مادرهایشان قبول کنند، چیزهای دیگری متوجه شدند: ما مرکز جهان نیستیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه