Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۴۴
۳۱ تیر ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی که در آن‌ها به تکالیف و وظایف بهائیان در مورد تعلیم و تربیت کودکان اعم از دختر و پسر تاکید می‌فرمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه