Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۴۷
۲۱ مرداد ۱۴۰۰

بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی. ایشان به یکی از مخاطبین خود نصیحت می‌فرمایند تا در جوانی به اخلاق روحانی متخلق شود و به عرفان آن حضرت موفق گردد. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی که خاطرنشان می‌فرمایند تا زود است زمان را از دست ندهیم. چرا که ایام جوانی خیلی زود در گذر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه