درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح
۰۶ فروردین ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سویدا معانی، وکیل حقوق بین الملل، درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح گپی می‌زنیم. خانم معانی از پیش زمینه و بستر فکری این کتاب برامون میگن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه