درباره اهمیت تغییر نگاه برای دستیابی به صلح

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره اهمیت تغییر نگاه برای دستیابی به صلح
۱۳ فروردین ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سویدا معانی، وکیل و کارشناس حقوق بین الملل، در مورد راهکارهای ارائه شده برای دستیابی به صلح در کتاب اخیرشون «کیمیای صلح» صحبت می‌کنیم. خانم معانی به اهمیت تغییر نگاه در افراد برای دستیابی به صلح جهانی اشاره می‌کنند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه