Program Picture

یک گفتگوی ساده

برابری جنسیتی
۰۴ آذر ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره اهمیت تغییرات ساختاری برای تحقق برابری جنسیتی گپی می‌زنیم. سهند از لزوم فرهنگ‌سازی در موازات تغییر قوانین برای رسیدن به یک جامعه برابر می‌گه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه