Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۵۴
۰۸ مهر ۱۴۰۰

بخش‌هایی از نوشته‌های حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهائی درباره طرز سلوک بهائیان با سایر مردمان از هر گروه و هر خطه. نصیحت ایشان درباره دور شدن از بیگانگی و از میان بردن بغض و جور و عداوت. همچنین عقاید آن حضرت درباره نتایج اتحاد و نادانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه