Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۴۲
۱۷ تیر ۱۴۰۰

بیانی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی، درباره وظیفه بهائیان نسبت به دیگران و تعریف آن حضرت از کلمه مواسات. بیانی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره مفهوم مواسات. بیانی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی درباره انسان امروزی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه