قسمت ۳۲ – فقره‌ بیست و هشتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۳۲ – فقره‌ بیست و هشتم کلمات مکنونه فارسی
۲۹ تیر ۱۳۹۹

ای جوهر هوی

بسا سحرگاهان که از مشرق لا مکان به مکان تو آمدم و تو را در بستر راحت به غیر خود مشغول یافتم و چون برق روحانی به غمام عز سلطانی رجوع نمودم و در مکامن قرب خود نزد جنود قدس اظهار نداشتم.

فقره بیست و هشتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه