قسمت ۳۰ – فقره‌ بیست و ششم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۳۰ – فقره‌ بیست و ششم کلمات مکنونه فارسی
۱۵ تیر ۱۳۹۹

ای دوست لسانی من

قدری تامل اختیار کن هرگز شنیده‌ای که یار و اغیار در قلبی بگنجد؟ پس اغیار را بران تا جانان به منزل خود در آید.

فقره بیست و ششم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه