قسمت ۲۸ – فقره‌ بیست و چهارم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۲۸ – فقره‌ بیست و چهارم کلمات مکنونه فارسی
۰۱ تیر ۱۳۹۹

ای جهلای معروف به علم

چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن ذئب اغنام من شده اید مَثَل شما مِثلِ ستاره قبل از صبح است که در ظاهر دری و روشن است و در باطن سبب اضلال و هلاکت کاروان های مدینه و دیار من است.

فقره بیست و چهارم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه