Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

موسیقی‌ تلفیقی

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

از بابک ثابتییان پرسیدیم آیا گسترش موسیقی‌ تلفیقی می‌تواند به آشتی‌ شنونده ایرانی‌ با موسیقی‌ بومی کمک کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه