Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

مفهوم کار و خدمت

۰۳ تیر ۱۳۹۵

از فرح دوستدار پرسیدیم که آئین بهائی چه تحولی‌ در زمینه مفهوم کار و اشتغال پیشنهاد می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه