بهائیان قدرت سیاسی نمی‌خواهند؛ پس دنبال چه چیزی هستند؟

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

بهائیان قدرت سیاسی نمی‌خواهند؛ پس دنبال چه چیزی هستند؟
۱۸ اسفند ۱۳۹۸

می‌دانم شما بهائیان قصدی برای رسیدن به قدرت سیاسی ندارید. پس برای چه فعالیت می‌کنید؟ اصلا قدرت را در چه می‌بینید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه