ظهور مسیح بر ابر

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

ظهور مسیح بر ابر
۰۳ شهریور ۱۳۹۸

در قیامت مسیح بر ابر می‌آید. به نظر می‌آید این یک مفهوم ظاهری است. تفسیر شما بهائیان از این عبارت چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه