Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

طلاق
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

پس از ازدواج و تشکیل یک خانواده، آیا این خانواده همیشه باید باقی و برقرار بماند حتا اگر طرفین نتوانند همدیگر را تحمل کنند؟ آیا بهائیان طلاق دارند؟ اگر جواب مثبت است، آیا حق طلاق فقط برای مردان است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه