کارنامه بد – بخش ۲

Program Picture

شوق یادگیری

کارنامه بد – بخش ۲
۳۰ بهمن ۱۳۹۵

ادامه بحث هفته گذشته، پاسخ به والدینی که نمی‌دانند وقتی فرزندشان با کارنامه بد به خانه می‌آید، چه باید بکنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه