هوش اجتماعی – بخش ۲

Program Picture

شوق یادگیری

هوش اجتماعی – بخش ۲
۱۳ خرداد ۱۳۹۶

ادامه بحث هفته گذشته با توجّه به اینکه هوش اجتماعی آموزشیست، این آموزش‌ها چگونه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه