Program Picture

سرچشمه الهام

اشعار نوش

۰۱ شهریور ۱۳۹۷

اشعار و شعرایی که الهام بخش موسیقی‌ دانان شدند. در این قسمت با یکی‌ از شاعران قرن اول تاریخ بهائی، انوشیروان پور گشتاسب معروف به نوش آشنا می‌شویم و نحوه ضبط آهنگ شاه ملک جان را که با الهام از یکی‌ از اشعار نوش ساخته شده است و در شهر پراگ با همکاری سنبل طائفی، تام پرایس، ستیون اسمال، و ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده است می‌بینیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه