ضرورت تربیت اخلاقی و روحانی

Program Picture

سربلندی ایران

ضرورت تربیت اخلاقی و روحانی
۲۷ خرداد ۱۳۹۹

مرضیه: اینجا نوشته که عبدالبهاء «تعلیم و تربیت را به عنوان قانونی ضروری برای ترقی و پیشرفت جامعه لازم شمرد.»
روحی: جالب اینه که بعدش می‌فرمایند عامل اصلی تربیت اخلاقی، عقل و خرد ذاتی انسان نیست، تربیت روحانی ادیانه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه