سازمان ملل متحد – بخش ۴

Program Picture

معماران صلح

سازمان ملل متحد – بخش ۴
۱۰ آبان ۱۳۹۴

معرّفی برخی از سازمانهای رسمی این سازمان، اهدافش و برندگان نوبل صلحی که با سازمان ملل متّحد در ارتباط بوده اند ان ملل متّحد( قسمت چهارم و آخر) – معرّفی برخی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متّحد، زبانها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه