گذار به دموکراسی – بخش ۲

Program Picture

زاویه سوم

گذار به دموکراسی – بخش ۲
۱۳ مرداد ۱۳۹۷

در ادامه برنامه قبل بر نهادهای مدنی به عنوان مهم‌ترین راه رسیدن به دموکراسی تأکید می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه