دموکراسی و اقتصاد – بخش ۲

Program Picture

زاویه سوم

دموکراسی و اقتصاد – بخش ۲
۳۰ تیر ۱۳۹۷

در ادامه برنامه قبل این سوال بررسی می‌شود که آیا رشد اقتصادی برای رسیدن به توسعه اجتماعی کافی است یا دموکراسی هم لازم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه