دموکراسی و اقتصاد – بخش ۱

Program Picture

زاویه سوم

دموکراسی و اقتصاد – بخش ۱
۲۳ تیر ۱۳۹۷

آیا دموکراسی راه اقتصاد آزاد را باز می‌کند یا اقتصاد آزاد بستر دموکراسی را فراهم می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه