دموکراسی و نقش فرد – بخش ۲

Program Picture

زاویه سوم

دموکراسی و نقش فرد – بخش ۲
۰۹ تیر ۱۳۹۷

افراد در دموکراسی چه نقشی دارند؟ آیا نقش افراد به دادن رأی خلاصه می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه