دموکراسی و نقش فرد – بخش ۱

Program Picture

زاویه سوم

دموکراسی و نقش فرد – بخش ۱
۰۲ تیر ۱۳۹۷

افراد در دموکراسی چقدر نقش دارند؟ آیا نقش افراد به دادن رای خلاصه می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه