دموکراسی و نقش فرد – بخش ۳

Program Picture

زاویه سوم

دموکراسی و نقش فرد – بخش ۳
۱۶ تیر ۱۳۹۷

در ادامه برنامه قبل این سوال طرح می‌شود که آیا به افراد این اجازه داده می‌شود نقش خود را برای رسیدن به دموکراسی ایفا کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه